python四舍五入精度问题

python四舍五入中的坑

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
print(round(1.113, 2))
print(round(1.115, 2))
print(round(1.125, 2))
print(round(1.375, 2))

out:
1.11
1.11
1.12
1.38
 • round四舍五入时遇到进位为5的情况,就会导致不准确的情况,归根结底是计算机存储浮点数的问题

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  from decimal import Decimal
  print(Decimal(1.113))
  print(Decimal(1.115))
  print(Decimal(1.125))
  print(Decimal(1.375))

  out:
  1.112999999999999989341858963598497211933135986328125
  1.1149999999999999911182158029987476766109466552734375
  1.125
  1.375
 • 解决方法:加上一个不影响四舍五入的小数

  python
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  print(round(1.113+0.00000001, 2))
  print(round(1.115+0.00000001, 2))
  print(round(1.125+0.00000001, 2))
  print(round(1.375+0.00000001, 2))

  out:
  1.11
  1.12
  1.13
  1.38