octopress自定义markdown的code语法

####前言
octopress自带的markdown语法高亮代码,最后展示在页面上的效果比较不友好-不能复制粘贴代码,不高亮,还有很丑的行数提示。
我一直使SHJS,还算比较喜欢,但是以前每次都是编辑markdown文章,在使用

1
2

```XX
1
2
3
4
5
6
7
8


的时候,使用

```python
<div class="bogus-wrapper"><notextile><figure class="code"><pre class="sh_python">
XXX
</pre></figure></notextile></div>

这样的苦逼方式,最近实在是不了了,自定义octopress的解析过程
其实就是修改plugins/pygments_code.rb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

require 'pygments'
require 'fileutils'
require 'digest/md5'

PYGMENTS_CACHE_DIR = File.expand_path('../../.pygments-cache', __FILE__)
FileUtils.mkdir_p(PYGMENTS_CACHE_DIR)

module HighlightCode
def highlight(str, lang)
lang = 'ruby' if lang == 'ru'
lang = 'objc' if lang == 'm'
lang = 'perl' if lang == 'pl'
lang = 'yaml' if lang == 'yml'
str = pygments(str, lang).match(/<pre>(.+)<\/pre>/m)[1].to_s.gsub(/ *$/, '') #strip out divs <div class="highlight">
tableize_code(str, lang)
end

def pygments(code, lang)
if defined?(PYGMENTS_CACHE_DIR)
path = File.join(PYGMENTS_CACHE_DIR, "#{lang}-#{Digest::MD5.hexdigest(code)}.html")
if File.exist?(path)
highlighted_code = File.read(path)
else
highlighted_code = Pygments.highlight(code, :lexer => lang, :formatter => 'html', :options => {:encoding => 'utf-8'})
File.open(path, 'w') {|f| f.print(highlighted_code) }
end
else
highlighted_code = Pygments.highlight(code, :lexer => lang, :formatter => 'html', :options => {:encoding => 'utf-8'})
end
highlighted_code
end
def tableize_code (str, lang = 'python') #主要是修改这个方法
table = "<pre class='sh_#{lang}'>"
str.lines.each_with_index do |line,index|
table += "<span class='line'>#{line}</span>"
end
table += "</pre>"
end
end

####使用方法
和过去一样,在md的文章中使用:

1
2

```XX
1
2
3
4


要是想指定某语言,需要先引用这个css,然后在md中
比如这里用bash语法(也是我的默认)
1
2
3

XX
\``` # 这里不能正常显示,加个反斜杠

版权声明:本文由 董伟明 原创,未经作者授权禁止任何微信公众号和向掘金(juejin.im)转载,技术博客转载采用 保留署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0-国际许可协议
python